JUPITER  IP-PBX   สำหรับองค์กรธุรกิจทันสมัย ที่มีขนาดกลาง มีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไว ย่อมเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อภายในเครือข่ายของบริษัท หรือการสื่อสารกับบุคคลภายนอกจะเป็นภายในประเทศ หรือต่างประเทศ แต่การสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวความคมชัดของการสื่อสาร หรือต้นทุนที่ถูกก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการทำงานโดยรวมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

       Jupiter Series ระบบโทรศัพท์ IP-PBX  ซึ่งได้รวมความสามารถของระบบโทรศัพท์ดิจิตอล (Digital Non Blocking) ที่ท่าน
ไว้วางใจมานาน กับเทคโนโลยีไอพี ทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นของระบบโทรศัพท์ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถใช้ Voice over IP ซึ่งเป็น
ช่องทางการสื่อสารทางเสียง  รูปแบบใหม่ผ่านทางเครือข่ายข้อมูล ของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้  Jupiter Series  ยังมีช่องสัญญาณ
LAN Port สำหรับการบริหารจัดการระบบ โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การโปรแกรมระบบโทรศัพท์ การควบคุมสั่งงานระบบโทรศัพท์
การแสดงสถานการณ์ทำงานของระบบ การนำข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ไปคำนวณค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ด้วยนวัตกรรม IP-IPX ใหม่นี้ จะเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานองค์กรของท่าน ให้สะดวกสบาย ก้าวล้ำนำสมัย เจริญก้าวหน้าต่อๆไป

คุณสมบัติเด่น
 • แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้าทางเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ (ทั้งสายนอกและสายใน ที่เรียกเข้า)
 • เสียงตอบรับการทำงานของระบบ เช่น " เวลาปลุกของท่าน 10.30 นาฬิกา"
 • เสียงพูดตอบรับอัตโนมัติ (OGM) บันทึกได้ถึง 6 ข้อความ 8 วงจร
 • ผู้โทรเข้าสามารถกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการติดต่อได้เอง (DISA)
 • รับฝากข้อความสำหรับแต่ละเครื่องภายในได้โดยเพิ่มแผงวงจร Voice Mail (Option)
 • สามารถบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้ถึง 20,000 รายการ
 • สามารถคำนวณค่าใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า ทางโทรศัพท์ เช่น ประตู หลอดไฟ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์หรือไซเรน
             (เชื่อมต่อได้ถึง 4 โซน)
 • การประชุมสาย, สลับสาย, พักสาย, แทรกสาย, จองสาย, รับสายแทน และคุณสมบัติอื่นๆ
 • เชื่อมสายนอกความเร็วสูงดิจิตอลISDN.PRI (Option)
 • ต่อกับสายนอกแบบ IP

คุณสมบัติพิเศษ
 • กำหนดหมายเลขภายใน 1 - 4 หลัก
 • สามารถโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์จากระยะไกลได้ไม่ว่าจะใช้เครื่องโทรศัพท์
 • หรือคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม
 • ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ หรือกำหนดเวลาให้เปิดอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งปลุกได้ที่เครื่องโทรศัพท์หรือให้โอเปอเรเตอร์ตั้งปลุกให้
 • ฝากข้อความที่เครื่องตนเองถึงผู้ร่วมใช้เครื่องอื่น
 • กำหนดเสียงโต้ตอบจากตู้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • เชื่อมต่อสายนอกได้ทั้งแบบพัลส์และโทน
 • ระบบตรวจจับสัญญาณสลับขั้วสาย
 • เชื่อมต่อตู้ข้ามระหว่างอาคาร
 • ตรวจสอบเวลาวันที่จากตู้สาขาโทรศัพท์ได้โดยตรง


       IP-PBX ระบบโทรศัพท์ผสมระหว่าง Digital Switch ของเครือข่ายโทรศัพท์และ Packet Switch ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่านสามารถโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (LAN) หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WAN) ทำให้ท่านสามารถใช้ประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กรได้สูงขึ้นการใช้โทรศัพท์ภายในสำนักงาน เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือปรับย้ายที่นั่งในสำนักงาน ท่านยังคงสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ภายในเดิมเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว ไม่ต้องย้ายสายโทรศัพท์ตามเครื่องนั้นไปด้วย

การลดค่าโทรทางไกลทั้งภายประเทศและต่างประเทศของสำนักงานสาขาหรือสำนักงานตัวแทนจากการใช้โทรศัพท์เมื่อมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งานออนไลน์อยู่แล้วท่านสามารถเพิ่มระบบการสนทนาโทรศัพท์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ประหยัดค่าโทรศัพท์ทางไกล ราคาค่าใช้จ่ายของการใช้งานโทรศัพท์ไม่ขึ้นกับระยะทางเหมือนสมัยก่อน เช่นเดียวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ไม่ต้องรู้ว่าเว็บปลายทางติดตั้งที่ไหน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตก็เข้าถึงเว็บนั้นได้ ผู้ให้บริการเสียงบนไอพีสามารถให้บริการท่านได้ทั่วโลก ทำให้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์อัตราถูกในทุกๆที่ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต เพียงท่านสามารถติดต่อเข้าหาผู้ให้บริการเสียงบนไอพีผ่านอินเตอร์เน็ตได้

       การใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์มือถือแบบรับคลื่น WiFi โดยทั่วไป เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้ผ่านจะเป็นระบบ GSM. หรือ CDMA. แต่เครื่องโทรศัพท์มือถือบางรุ่นรองรับการใช้งานในระบบ WiFi ซึ่งเหมือนการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ทำให้เครื่องนั้นสามารถ นำมาใช้เป็นเครื่องโทรศัพท์ภายใน หรือเมื่อออกไปนอกเครือข่าย WiFi ของสำนักงาน ก็จะกลับไปใช้งาน GSM./CDMA ได้ปกติ มาตรฐานที่ใช้เป็นระบบเปิด เช่น การใช้งาน Soft phone หรือ IP Phone จะใช้การเชื่อมต่อกับระบบด้วยมาตรฐานของ TCP/IP โดยใช้มาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารทางเสียง SIP Protocol ดังนั้น สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกได้ง่าย

JUPITER  IP-PBX
กล้องวงจรปิด CCTV   ร้าน เอ็นที เน็ตเวิร์ค  31 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 081- 6757303 , 055-717094  Fax : 055-720454
  Home       CCTV Syetem        ECS System        Lens System        FINGERPRINT System        Digital PABX Phonik